បណ្ណសារប្លក

តន្រ្តីការនីបុរាណខ្មែរ

តន្រ្តីការនីបុរាណ​ខ្មែរ កំពុង​ប្រគុំ​បទ​ភ្លេង​កំដរ​ភ្ញៀវ នៅ​ក្នុង​សណ្ឋាគារ​ដ៏​ទំនើប​មួយ​កន្លែង នា​ទីក្រុង​សៀមរាប។

តាមដាន

Get every new post delivered to your Inbox.

Join 407 other followers